maandag 12 november 2012


DE "GESCHIEDENIS VAN LOMMEL" DOOR P.N. PANKEN (15)XIII. GEESTELIJKEN TE LOMMEL GEBOREN


Behalve de in het vorig hoofdstuk beschreven priesters kwamen mij de volgende tegen:

- 1330. Joannes DE LUMEL, adbijheer van Berne, werd in 1330 of daaromtrent pastoor te Heeswijk en komt als zoodanig tot 1350 voor. Hij regelde 4 Sept. 1334 met Gheerlacus pastoor van Schijndel de grenzen tusschen die 2 parochiën.

- 1449. Lucas VAN EIJCKE te Lommel geboren, werd in 1449 provisor en prelaat te Floreffe, stierf in 1465. Een Lucas Van Eijck overleed 24 augustus 1505 als onderoverste te Postel.

- 1496. Theodorus VAN LOMMEL werd in 1496 pastoor te Drunen. Deze abdijheer van Tongerloo is 27 juli 1526 gestorven, toen een opvolger werd benoemd.

- 1509. Theodoricus DIONYSIUS VAN LOMMEI, in 1496 als broeder in het fraterhuis te 's Hertogenbosch opgenomen, in 1509 procurator, in 1550 rector, is vermoedelijk dezelfde die in 1554 onder de benaming van Theodoricus van Loemel pater rector geduid wordt. In het archief van St.- Jan bewaart men eene overeenkomst van 1550 tusschen den kapitteldeken dezer kerk en den rector der fraters Theodoricus Dionisii a Loemel wegens het overschrijven van een zangboek voor de St. Janskerk. (Schutjes, IV 413 enz.).


Fraterhuis Huybergen bij 's-Hertogenbosch omstreeks 1856


- 1530. Jacobus BRUIJNINCX, wellicht dezelfde in 1530 als Jacobus van Loemel, broeder in het fraterhuis te 's Bosch geboekt. Na rector in dat gesticht geweest te zijn is hij in 1583 overleden.

- 1549‑1553. Martinus VAN LOMEL werd in 1549 en Henricus van Lomel in 1553 in genoemd fraterhuis opgenomen.

- 1553. Henricus ROSEN. Aan het collegie het Vercken te Leuven stichtte hij eene studiebeurs voor eenen bloedverwant of voor een inboorling uit de Kempen. Hij overleed plebaan van Antwerpen in 1553.Leuven, 1651/52; student: Zo tekende student Petrus Wautier in 1651 de pedagogie "Het Varken" te Leuven, waar H. Rosen een eeuw eerder een studiebeurs had opgericht.- 1571. Giuiliemus HEESMANS kapelaan in Sint Amand en 3 jaren hierna pastoor in zijne geboorteplaats.

- Of Dionysius LOEMEISUS in 1604 en 1606 als prior in het convent der Baselaars te 's Bosch vermeld, te Lommel geboren is, kan ik niet beslissen. Eveneens weet men dit slechts eeningszins twijfelachtig van enkele andere in dit werk voorkomende personen. Voorheen was het echter veelal gebruikelijk, met verzwijging van den familienaam iemand naar de plaats zijner geboorte of herkomst te noemen.

- 1557. Gisbertus FILTERS was Norbertijn van Premonstreit en van 1557 tot 1567 pastoor te Veldhoven, in welk jaar hij overleed. 

- Adrianus DRIESMANS, abdijheer van Tongerloo, was van 1615 kapellaan te Tilburg en werd in 1620 pastoor te Oostelbeers. In 1628 is hij naar Herselt in Belgiè verplaatst.

- 15?? Jacobus BRUYNINCX VAN LOMMEL is wellicht Jacobus van Lommel, in 1530 als frater opgenomen en later rector aldaar is geworden. Id.

- Joannes AERTS, een pater uit het klooster te Diest, sinds october 1666 pastoor der Augustijnenkerk te Nijmegen (Schutjes, art. Nijmegen) moest harde verdrukking wegens de heerschende reformatie verduren. Zijne geboorteplaats vond ik echter niet vermeld.

- Sijardus CLEIJS, kanunnik van Tongerloo, werd in 1676 pastoor te Mierlo en is aldaar 6 Nov. 1692 overleden.

De kerk van Mierlo, waar Sijardus Cleijs pastoor was.
Tekening door Jan de Bijer omstreeks 1740.- Gerlacus WEERTS of Werts in 1671 geboren, werd in 1694 in zijne geboorteplaats kapelaan.

- Laurentius VAN LOEMEL Deze komt in 1696 en eenige volgende jaren als kapelaan te Hilvarenbeek vóór. Andere bijzonderheden ontbreken.

- Mattheus KENENS was in 1697 kapelaan te Heeze en in 1707 pastoor te Rijthoven.

- Norbertus WEERTS ook Werts, geboren 20 Aug. 1697 allerwaarschijnlijkst te Lommel, was prior, bibliothecaris enz. in de abdij Postel en van 26 Nov. 1718 tot 14 April 1726 pastoor te Veldhoven (Welvaarts, Gesch. van Arendonk, p.153).


Zo zal Nobertus Weerts de inkompoort van de Postelse abdij wellicht gekend hebben, maar dan wel zonder fietsen...
- Michael FRANSEN van 1696 tot 1704 kapelaan te Deurne, werd toen te Someren pastoor van welke betrekking in 1738 hij afstand deed

- Andreas FRANSEN 13 januari 1738 als opvolger van den vorigen tot herder te Someren benoemd is aldaar in 1782 overleden.

Foto niet beschikbaar

[nvdr: De "hoeve Spooren" op de Loberg was vanaf de 17de eeuw al  in het bezit van de teutenfamilie Fransen, die verschillende priesters zou voortbregen (vandaar wellicht het kruis boven de inkomdeur). In de jaren 1798-99 tijdelijk onderkomen van de wegens het Frans bewind ondergedoken priesters Beyer en Van de Cam.]


- Petrus JANSEN, Norbertijn. Hij werd in 1702 deservitor en in 1711 pastoor te Helmond. Om dies geloofs wille moest hij er langdurige vervolging doorstaan. Zij geschiedde om de bekeering tot den RC. godsdienst van S. Aelberts of Albrechts, dochter van den notaris aldaar. Eene resolutie der Staten van 6 Dec. 1704 gelastte de gevangenneming van Jansen, die in 1705 aan de handen zijner vervolgers ontkwam, doch in 1706 des nachts door 36 ruiters uit zijne pastorie opgelicht en gevankelijk naar ‘s Hertogenbosch vervoerd werd. Hier bleef hij tot September 1710 gekerkerd met den predikheer Joannes Denys, die in 1705 te Helmond was vastgegrepen. Door de katholieken der Meierij moest de toen zeer aanzienlijke som van 7600 gl. betaald worden voor den zaak S. Albrechts die in 1708 te Thouars stierf. Jansen is 22 Januari 1722 overleden en werd te Postel begraven. Het was namelijk schier algemeen gebruikelijk de lijken der kanunniken van Premonstreit naar hunne abdij te voeren en daar ter aarde te bestellen.

- Petrus AERTS van 1719 kapelaan te Someren, werd in 1724 pastoor te Dinther. Twee jaren hierna werd hij herder in zijne geboorteplaats.

- Petrus (of Peter) AERTS, van 1724 tot 1752 pastoor te Valkensweerd is aldaar 28 juni van dat jaar overleden en 1 juli in het koor der oude parochiekerk begraven. Schoon toenmaals deze uitsluitend door de protestanten tot godsdienstoefening gebezigd werd, zijn daarin, gedurende dit tijdvak van anderhalve eeuw nu en dan lijken van katholieken tegen betaling van een kerkrecht begraven (zie mijne Beschrijving van Valkensweerd. H.S.). Een stam‑, dorp‑ en naamgenoot van pastoor Aerts overleed 12 jaren vroeger (zie Schutjes art. Helmond).


Kerk van Valkenswaard, zoals Petrus Aerts ze moet hebben gekend.


- Sebastianus WERTS kwam in of omtrent 1735 als kapellaan te Bergeik, vanwaar hij in 1749 pastoor te Maarheeze werd. Hij overleed aldaar in 1759.

- Andreas AERTS werd in 1745 kapelaan te Schijndel en in 1747 pastoor te Heeze. De president Van Gils noemt hem in het onzeker jaar 1743 kap. te Schijndel en volgens zijn hands. in 1747 past. van Heeze. Coppens schrijft de getallen 1743 en 1748. Men vindt Aerts in het trouwregister te Schijndel van 1745 tot 1747. Zie Schutjes, art. Schijndel. Aerts werd in 1748 p[astoor te] 's Bosch en is o.a. in Schutjes als vicaris apostolicus beschreven.

- Wilhelmus AERTS was van 1739 tot 1748 kapellaan te Lommel en voorts tot 28 Februari 1761 pastoor te Bladel toen hij er overleed.

- Jacobus AERTS heeft zich als zeer ijverige kapelaan van 1759 tot 1763 te Nunen o.a. betoond. Van dit jaar tot zijn dood 15 Maart 1786 was hij een waardige pastoor te St. Oedenrode en sinds 1779 deken van 't district Eindhoven, de broeder van den Apostolischen Vicarius Andreas Aerts.

- Theodorus JANSSENS van 1764 tot 1780 kapellaan te St. Oedenrode werd toen pastoor te Heeze, alwaar hij 8 Februari 1806 overleed. Zijnen voornaam vindt men ook Theodoricus, het doodregister schrijft T. Jansen.

- Henricus VAN HAM werd in 1766 kapellaan te Leende en in 1782 pastoor te Westerhoven waar hij 7 Januari 1807 is overleden.

[nvdr: wie meer wil lezen over deze geestelijken en andere Lommelse priesters, verwijzen wij naar het boekje van wijlen G. MICHIELS, Geestelijken afkomstig uit Lommel sedert de veertiende eeuw].Geen opmerkingen:

Een reactie posten