zaterdag 2 februari 2013

LOMMELS STADSBESTUUR VOOR ZOVEELSTE KEER IN BEKLAAGDENBANKJE VOOR DE RAAD VAN STATE...

Vandaag in het Belangske (p77) een artikeltje waaruit blijkt dat een inwoner van de Gaffelstraat naar de Raad van State stapt om de onteigeningsplannen die het stadsbestuur in de wijk Wijerken wil ontplooien.

Even in het Staatsblad van 11 aug. 2011 gesnuffeld om uit te zoeken waarover het gaat:

VLAAMSE OVERHEID
Provincie Limburg : PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Lommel"
Bij besluit van 12 juli 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Lommel" van de provincie Limburg, bestaande uit 8 deelplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en onteigeningsplannen in functie van deelplan 2 "Zuidelijke stedelijke pool stationsomgeving" en deelplan 3 "Woonreservegebied Weijerken";
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie Limburg, de stad Lommel, AGB (autonoom gemeentebedrijf) en Limgrond.be machtiging tot onteigenen verleend.
In deze omgeving is het "te doen"....


Door verder te zoeken, kwamen we erachter dat deze procedure tegen het Lommels stadsbestuur al meer dan een jaar geleden ingesteld werd:

Publicatie : 2011-11-29
RAAD VAN STATE
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Daniël WILLEKENS en Ilse LOURDAUX, en Alfons POETS en Alice MAES, die allen woonplaats kiezen bij Mrs. Nathalie JONCKHEERE en Karolien BEKE, advocaten, met kantoor te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 146, hebben op 10 oktober 2011 met twee respectieve verzoekschriften de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 12 juli 2011Relevante gevonden documenten sluiten houdende de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening kleinstedelijk gebied Lommel », te Lommel, van de provincie Limburg.
Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2011.
Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 202.025/X-14.908 en G/A. 202.026/X-14.909.


Opvallend is ook dat de klagende partij niemand uit het Lommelse advokatenwereldje onder de arm heeft genomen, maar wel de Antwerpse  Nathalie Jonckheere, die blijkens de gegevens op haar site overduidelijk geen katje is om zonder handschoenen op te pakken....
Al heeft ze dan blijkens arrest van de Raad van State (nr. 219.083 van 27 april 2012) toch ergens een steekje laten vallen: http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/219000/000/219083.pdf#xml=http://www.raadvst-consetat.be/apps/dtsearch/getpdf.asp?DocId=28296&Index=c%3a%5csoftware%5cdtsearch%5cindex%5carrets%5fnl%5c&HitCount=5&hits=34+95+97+b5+24f+&02232013214

natalie-jonkheere


Nathalie Jonckheere
Nathalie Jonckheere trad in 1997 toe tot de Antwerpse balie. Ze heeft ruim 7 jaar bij Allen & Overy gewerkt, waar ze zich vooral toelegde op milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht.
Samen met een aantal collega’s besliste ze vervolgens aan te sluiten bij Van De Vijver Van Clemen, waar ze 2 jaar als senior medewerker de cel publiek recht mee uitbouwde. Uiteindelijk heeft ze zich aangesloten bij de ruimere vakgroep milieu en energie en de vakgroep ruimtelijke ordening en stedenbouw van Lexeco.
Nathalie is expert in milieuvergunningen, -procedures en -voorwaarden, geluids-, afval- en bodemproblematiek. Ook de wetgeving stedenbouw behoort tot haar dagdagelijkse praktijk. Ze benadert haar dossiers niet enkel vanuit een administratiefrechtelijk oogpunt, maar is tevens vertrouwd met de burgerrechtelijke aspecten van deze materies. Door haar jarenlange ervaring heeft ze goede contacten aangeknoopt met de bevoegde administraties.
Vanuit haar bijzondere interesse voor deze wijze van geschillenbeslechting, neemt ze momenteel deel aan een opleiding bemiddeling en begeleiding bij complexe investeringen.
“Bij het begeleiden van dossiers tracht ik het globale plaatje te zien om zo de vinger te leggen op het werkelijke probleem en van daaruit tot een oplossing te komen. Hierbij tracht ik tevens te begrijpen wat een tegenpartij drijft. Ik tracht voor mijn cliënt een oplossing uit te werken die voor hem perspectief biedt op lange termijn. Ik acht het absoluut noodzakelijk in voortdurend overleg te zijn met de cliënt zodat de inzichten van advocaat en cliënt elkaar kunnen aanvullen. Hierbij ben ik zeer veeleisend ten aanzien van mezelf: een argument is pas een argument als het goed onderbouwd is.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten