maandag 25 maart 2013

UITTREKSEL :  WHAT'S IN A NAME ?

Op 2 februari van dit jaar hebben we in deze blog een berichtje geplaatst onder de titel
"LOMMELS STADSBESTUUR VOOR ZOVEELSTE KEER IN BEKLAAGDENBANKJE VOOR DE RAAD VAN STATE..."


Bleek namelijk dat Stad Lommel zowel op het Wijerken als op Kattenbos op onteigeningsplannen broedt, en dat sommige sommige lijnen van die plannen dwars door huizen lopen, zonder dat de getroffenen daarvan op de hoogte zijn.

Hoe kan dat nu, zal U zich afvragen.

The place to be op het www lijkt in dit geval te zijn:
http://www.limburg.be/Limburg/ruimtelijkeordening/prup.html?FILEROOT=%5cPer%20gemeente%5c%5cLommel%5c%5cAfbakening%20van%20het%20kleinstedelijk%20gebied%20Lommel%5c

Je leest daar namelijk: 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft "uitvoering" aan een ruimtelijk structuurplan. Hierbij veranderen percelen soms van bestemming. Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan eigendomsbeperkingen inhouden met inbegrip van bouwverbod.

De provincie kan onder bepaalde voorwaarden een recht van voorkoop uitoefenen bij de verkoop van een onroerend goed dat gelegen is in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De provincie kan onder bepaalde voorwaarden onroerende goederen verwerven door de onteigening voor algemeen nut, voor de verwezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Via onderstaande linken kun je de PRUP's per gemeente of per thema raadplegen.

Die laatstgenoemde "nota" blijkt een toch nogal uit de kluiten gewassen bundel van liefst 122 blz. te zijn (!)

Nu zou je toch wel denken dat de eigenaars van de betrokken percelen over deze hele toestand individueel of minstens via het Belgisch Staatsblad zouden hebben moeten kunnen vernemen waar het allemaal om gaat.

Nou moe, dat val lelijk tegen want de betrokkenen weten van toeten noch blazen en in het Belgisch Staatsblad van 11 aug. 2011 verscheen enkel en alleen onderstaand berichtje van hooguit 15 regels:

VLAAMSE OVERHEID

Provincie Limburg : PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Lommel"
Bij besluit van 12 juli 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Lommel" van de provincie Limburg, bestaande uit 8 deelplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en onteigeningsplannen in functie van deelplan 2 "Zuidelijke stedelijke pool stationsomgeving" en deelplan 3 "Woonreservegebied Weijerken";
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie Limburg, de stad Lommel, AGB (autonoom gemeentebedrijf) en Limgrond.be machtiging tot onteigenen verleend.

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Van dergelijk berichtje wordt natuurlijk niemand wat wijzer, en de betrokken eigenaars kunnen er onmogelijk uit afleiden of ze nu wel of niet "de sigaar" zijn...   Er wordt daar niet eens vermeld of en waar de bewuste plannen ter inzage liggen...

Kan dat allemaal zomaar?
Art. 2.2.12 van het Decreet van de Ruimtelijke Ordening (VCRO) stipuleert inderdaad dat een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "bij uittreksel" in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

Maar 122 blz. tekst en 8 deelplannen "samenvatten" in 15 regeltjes tekst, zonder enige planologische weergave, lijkt toch wel erg kort door de bocht.

Wat wordt er overigens bedoeld met de term "uittreksel"? We gingen op zoek in de arresten van de Raad van State en lazen dat met zo'n uittreksel een samenvatting bedoeld wordt.

 In arrest nr. 192.638 van 23 april 2009 van die Raad leest men:

"Wanneer de Vlaamse Regering een besluit bekend maakt bij uittreksel of bij
gewone vermelding (art. 84 BWHI dd. 08 augustus 1980), dient die vermelding
minstens van die aard te zijn dat zij de adressant ervan klaarheid en zekerheid
verschaft..... 
Aldus is eveneens art. 84 BWHI en 37, § 1, derde lid, NB 21 oktober 1997geschonden, is de verwerende partij onzorgvuldig te werk gegaan en is het
rechtszekerheidsbeginsel miskend".
En in het arrest nr. 160.775 van 29 juni 2006, had de advokaat van het Remo-stort als volgt geargumenteerd:
Terwijl, geen wet, decreet, besluit of verordening van algemeen, provinciaal
of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm
bij de wet bepaald (art. 190 Gecoördineerde Grondwet);
dat overeenkomstig artikel 36 § 5 van het Afvalstoffendecreet de sectorale
uitvoeringsplannen, zoals het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
1997-2001, bij uittreksel dienen bekendgemaakt te worden in het Belgisch
Staatsblad;
dat in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1998 enkel vermeld werd dat
bij besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 en van 19 december 1997 het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 werd vastgesteld;
dat de niet-bekendmaking, in de vorm bij de wet bepaald, van het definitieve
Uitvoeringsplan meebrengt dat de rechtsregel niet verbindend is;
dat het rechtsstaatsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel het actieve bestuur
verbieden regels toe te passen die niet volgens de regels van het recht bekendgemaakt
zijn, en dat die regels dan ook niet verbindend zijn;
Zodat, de minister, door de bestreden beslissing te steunen op een voorwaarde
opgelegd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001, daar
waar dit Uitvoeringsplan volgens de in het middel aangehaalde beginselen niet
aan verzoekende partij kon worden tegengeworpen, de in het middel aangehaalde
beginselen schendt.
Toelichting
De 'vermelding' is de laagste vorm van bekendmaking.
De begrippen 'uittreksel' en 'vermelding' hebben geen specifieke
betekenis, zodat hun spraakgebruikelijke betekenis geldt.
Een 'uittreksel', is volgens van Daele, 'hetgeen uitgesproken is; een kort
begrip, excerpt; gedeeltelijk afschrift'.
Dat een uittreksel bestaat uit letterlijke delen van een akte, blijkt uit de
uitdrukking 'uittreksel uit' en niet 'van' (zie BUYSE, P. en PENNINCKX, W.,
Verzorgd taalgebruik, Heule, UGA, 1984, 199, nr. 471).
Vermelden is gewag maken van, berichten. De 'vermelding' is dan 'het
vermelden'.
Het onderscheid tussen deze vormen van bekendmaking is dat een
'uittreksel', excerpten, delen van het besluit bevat, terwijl een 'vermelding' enkel
gewag maakt van het juridisch feit dat er een besluit genomen is.
Indien het Uitvoeringsplan wel degelijk bij uittreksel zou bekendgemaakt
zijn, dan zouden minstens de bijzondere voorschriften van het plan daarin
moeten opgenomen zijn";...... "Het uitvoeringsplan is niet bij uittreksel maar bij wijze van vermelding bekendgemaakt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


En als we nu terugkeren naar de publicatie m.b.t. Lommel in het Staatsblad (hierboven in vet gedrukt), is dat dan een publicatie van een uittreksel (met tekstdelen) of is het een gewone vermelding ?


Met alle respect voor de Vlaamse Regering, maar door het feit dat in het uittreksel niet eens een verwijzing is opgenomen naar de kadastrale identiteit van de getroffen percelen, niet eens bijzondere voorschriften van de plannen vermeld zijn, niet eens gesignaleerd wordt waar de plannen ter inzage liggen,  meen ik te mogen stellen dat de rechtszekerheid geschonden is en dat de bewuste publicatie overduidelijk een loutere "vermelding" is, geen "uittreksel".

Welke moedige eigenaar van Wijerken of Kattenbos trekt zijn stoute schoenen aan en stapt naar de Raad van State ?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten