zaterdag 9 februari 2013

EVOLUEERT LUIS IN EIGEN PELS NAAR VADERMOORD?


Enkele dagen geleden hadden we het al over onenigheid binnen de rode familie. Die sluimerende ruzie is nu in  slaande ruzie uitgebarsten blijkens onderstaand artikel uit De Tijd.

Weet U wat er gebeurt met een boot waarop vooraan iemand zit die noordwaarts wil varen, en achteraan een andere kapitein zit die noordwaarts wil varen ?
Welnu, die boot breekt in twee en zinkt !

Vroeger preekte de pastoor in de kerk vlak voor de verkiezingen om de gelovigen eraan te herinneren dat ze  voor de katholieke partij moesten stemmen, en dat was m.i. totaal misplaatst.
En als vakbondsbonzen hun achterban oproepen om zich te scharen tegen een politieke partij, waaruit zij nota bene ontsproten is, dan is dat even misplaatst. 

Of all people is het dan nog Rudy De Leeuw die het hoge woord voert. Pro memorie: hij is de man die zelf een patrimoniumvennootschap oprichtte, en daarmee toch wel zijn partijgenoot Crombez tegen de haren in streek. Gek toch, maar bij het bekijken van onderstaand fotootje moest ik onwillekeurig aan worstenpoliticus Vanden Boeynants denken...
Rudy De Leeuw haalt uit naar socialisten
Rudy De Leeuw, top­man van het ABVV, is zwaar ont­goo­cheld over de so­ci­a­lis­ten in de re­ge­ring-Di Rupo. Hij ont­kent in een adem dat het ABVV het so­ci­a­le over­leg heeft op­ge­bla­zen.
Rudy De Leeuw (Photo News)
Rudy De Leeuw (Photo News)
'De so­ci­a­lis­ten lei­den mee een land dat een fis­caal pa­ra­dijs is voor de rij­ken en een fis­ca­le hel voor de wer­ken­den', zegt Rudy De Leeuw in een in­ter­view met De Stan­daard.
'Het ABVV vraagt de so­ci­a­lis­ti­sche par­tij­en een an­de­re klok te gaan lui­den', zegt De Leeuw. 'Ze moe­ten zich re­a­li­se­ren dat de be­zui­ni­gings­po­li­tiek haar li­mie­ten heeft be­reikt en con­sta­te­ren dat privĂ©-in­ves­te­rin­gen er niet komen.'

So­ci­aal over­leg

Rudy De Leeuw noemt mi­nis­ter van Werk Mo­ni­ca De Co­nin­ck (sp.a) 'een se­ri­eu­ze stoor­zen­der voor het so­ci­aal over­leg'. De Co­nin­ck kreeg van de re­ge­ring de op­dracht om het so­ci­aal over­leg weer vlot te trek­ken.
Maar de mi­nis­ter kreeg van het ABVV al het sig­naal dat er niet veel te be­mid­de­len valt voor de na­ti­o­na­le be­to­ging op 21 fe­bru­a­ri. De Leeuw wil eerst dat de re­ge­ring dui­de­lijk maakt dat ze in­stemt met de ver­ho­ging van de uit­ke­ring en mi­ni­mum­lo­nen waar­over de so­ci­a­le part­ners begin 2013 een ak­koord be­reik­ten.
Ook kon­digt De Leeuw aan dat hij er alles aan zal doen om te wegen op de con­gres­sen van de so­ci­a­lis­ti­sche par­tij­en, en dan voor­al die van de sp.a. 'Ze moe­ten zich ook eens re­a­li­se­ren hoe­veel leden wij heb­ben en hoe­veel kie­zers zij nog kun­nen aan­trek­ken met hun hui­di­ge bood­schap.'

Flexi­bi­li­teit

Het ABVV liet begin deze week weten dat het niet deel­neemt aan het so­ci­aal over­leg. Dat ge­beur­de nadat het fe­de­raal bu­reau van de vak­bond een af­spraak over flexi­bi­li­teit van de ar­beid ver­wierp.
De Leeuw nu­an­ceert: 'Deze week heeft het ABVV een time-out ge­vraagd omdat we meer tijd nodig heb­ben om de voor­stel­len goed te be­kij­ken... Van­daar dat de kri­tiek dat we on­be­trouw­baar zijn, to­taal on­te­recht is.'


Geen opmerkingen:

Een reactie posten