woensdag 6 februari 2013

NOTIONELE RENTE: REGELRECHTE KAKAFONIE!


Zowel in de pers als op deze blog was er de voorbije dagen nogal wat te doen over onenigheid tussen politici onderling en tussen politici en vakbonden binnen een zelfde zuil (SP.A versus ABVV).

Alsof het allemaal niet onduidelijk genoeg werd, is er vandaag nog maar eens een SP.A-standpunt van Vande Lanotte. Toppunt daarbij is toch wel dat dit NIET op eenzelfde lijn ligt met het voorstel van Bruno Tobback van enkele dagen geleden (zie hieronder uit Knack.be); of om het wat plastischer te zeggen: de Keizer van Oostende en het Orakel van Leuven spelen niet op  eenzelfde socialistische toverfluit.

Om het U voor U toch nog een beetje duidelijk te houden:

- Tobback wil afschaffing van de notionele rente, en geen verlaging van de vennootschapsbelasting;
- Milquet wil afschaffing van de notionele rente, maar wél verlaging van de vennootschapsbelasting;
- Vande Lanotte wil geen afschaffing van de notionele rente, én geen verlaging van de venn.belasting.

Bent U nog mee?   :^)

En nu wil U natuurlijk nog weten wat ikzelf erover denk. Welnu, het standpunt van Vande Lanotte getuigt van realisme, dat van Tobback getuigt van kortzichtigheid, dat van Milquet van...besluiteloosheid.

'Onze fiscus is bijna verplicht piraat te zijn'

Zon­der een Eu­ro­pees ak­koord is de Bel­gi­sche fis­cus bijna ver­plicht om 'pi­raat' te zijn. Een recht­vaar­di­ge fis­cus die bij­voor­beeld de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek af­schaft, ver­liest in de hui­di­ge Eu­ro­pe­se fis­ca­le con­cur­ren­tie­strijd al­leen maar geld. Dat zegt vi­ce­pre­mier Johan Vande La­not­te (sp.a).
Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a)(foto: Photo News)
Vi­ce­pre­mier Johan Vande La­not­te (sp.a)(foto: Photo News)
    Vice­pre­mier Johan Vande La­not­te ging in het pro­gram­ma 'De och­tend' op Radio 1 in op het debat over de Bel­gi­sche 'be­las­ting­rou­te', waar­bij on­der­zoek in De Tijd(1) aan­geeft dat heel wat bui­ten­land­se be­drij­ven munt slaan uit de gunst­sys­te­men in België om fors min­der be­las­tin­gen te be­ta­len.
    'Het grote pro­bleem met de be­las­tin­gen is dat je niet an­ders kunt dan vast­stel­len dat ons sys­teem on­recht­vaar­dig is, maar dat je in een soort pi­ra­te­rij leeft. Bui­ten­land­se be­drij­ven komen naar België voor onze gunst­sys­te­men, Bel­gi­sche be­drij­ven trek­ken naar Ne­der­land voor Ne­der­land­se gunst­sys­te­men. Schaf je dat af om je fis­caal sys­teem recht­vaar­di­ger te maken is, dan is het enige re­sul­taat dat je min­der in­kom­sten hebt.'
    Je bent bijna ver­oor­deeld als staat om pi­raat te zijn. Als je recht­vaar­dig bent, ver­lies je
    Vande La­not­te ver­volgt: 'Je bent dus bijna ver­oor­deeld als staat om pi­raat te zijn. Als je recht­vaar­dig bent, ver­lies je. Waar­om? Omdat er geen Eu­ro­pe­se of in­ter­na­ti­o­na­le re­ge­ling te ter­za­ke is. Dat kun je al­leen Eu­ro­pees.'
    Vande La­not­te toont zich in te­gen­stel­ling tot col­le­ga Joëlle Mil­quet(2) van het cdH géén voor­stan­der van het af­schaf­fen van de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek. 'Het is niet omdat er een reeks loopt in de krant dat we nu alles moe­ten her­uit­vin­den. Wat ik niét wil, is dat we het wei­ni­ge geld dat we bij grote be­drij­ven innen óók kwijt zijn. Zo­lang Eu­ro­pa de mi­ni­mum­lo­nen en de ven­noot­schaps­be­las­ting niet wil har­mo­ni­se­ren, gaan we er nooit aan raken.'
    Wat ik niét wil, is dat we het wei­ni­ge geld dat we bij grote be­drij­ven innen óók kwijt zijn

    So­ci­aal over­leg

    Ter­wijl Vande La­not­te een lans breekt voor meer Eu­ro­pees so­ci­aal over­leg, kon de vi­ce­pre­mier al­leen maar vast­stel­len dat dat over­leg in eigen land vast zit. Dit als ge­volg van de be­slis­sing van het ABVV om het so­ci­aal over­leg op te schor­ten(3): 'We be­treu­ren dit al­le­maal. Het is al­tijd beter te pra­ten dan in so­ci­aal con­flict te gaan. Voor de re­ge­ring wordt het nu zaak op een in­for­me­le ma­nier con­tact te hou­den met de so­ci­a­le part­ners.'

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten