zaterdag 29 september 2012

Wat is een akte van bekendheid?


Wie is in godsnaam die Michiel Johan Driesen die in Internetgazet wil weten wat een akte van bekendheid is?
Toch niet "ons aller" Chel zeker!

Wel Chel, 'k gaant zehhe:

Uit www.elfri.be

Een akte van bekendheid is een akte waarin twee of meer personen voor een notaris of een vrederechter naar waarheid verklaren dat een bepaald feit of de hoedanigheid van een persoon algemeen bekend is.

Het is aldus een akte waarbij de algemene bekendheid van een feit wordt bevestigd.

Akten van bekendheid verschaffen een middel om het bewijs te leveren van een feit aan een belanghebbende, hetzij ter staving van een recht, hetzij om een recht te verkrijgen en dit zonder dat hiertoe een rechtsvordering wordt ingesteld, zonder dat hiertoe een tegenpartij dient op te treden en zonder dat er enig bijzonder onderzoeken wordt gevoerd.

Waartoe worden akten van bekendheid ondermeer gebruikt:

- zij werden VROEGER gebruikt teneinde rechthebbenden van een nalatenschap aan te wijzen, waarbij aldus het feit van het overlijden, de afstamming, de erfopvolging en/of de testamentaire regeling wordt bevestigd en waardoor de erfgenamen en/of legatarissen in staat zijn bij een bank de tegoeden van de overledene op te vragen of om tot opening over te gaan van de kluis waar eventueel waardepapieren werden bewaard. Thans wordt de blokkering en de deblokkering van rekeningen en kluizen geregeld door een nieuwe regelgeving zie hiertoe deze link.
- De akte van bekendheid kan ook gebruikt worden om de identiteit van een persoon te bevestigen (zie evenwel wijzigende wetgeving in de marge).
 vb. Akte van bekendheid om in het kader van een procedure tot verwerving van de Belgische nationaliteit de akte van geboorte te vervangen

De aanvraag van een akte kan principieel zonder afspraak gebeuren ter griffie van het vredegerecht. 

U dient volgende gegevens aan de griffier voor te leggen: 

• identiteit aanvrager (kopij identiteitskaart of attest van immatriculatie); 
• identiteit (naam, geboorteplaats en -datum, woon -en/of verblijfplaats ouders, indien overleden: datum en plaats); 
• identiteit echtgeno(o)t(e) (kopij identiteitskaart); 
• reden tot aanvraag. 

Na het verstrekken van deze gegevens krijgt u ter griffie een datum meegedeeld waarop U zich, in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen (ouder dan de aanvrager en afkomstig uit dezelfde geboortestreek) dient aan te bieden ter griffie.


 
- In verkiezingsperiodes kan de kieswet voorzien in akten van bekendheid met het oog op stemmen bij volmacht.
- akten van bekendheid kunnen ook afgeleverd aan vreemdelingenter vervanging van een geboorteakte bij huwelijk (art. 70 en 71 B.W.): De aanvraag van een dergelijke akte kan principieel zonder afspraak gebeuren ter griffie tijdens de openingsuren. U dient dan de volgende gegevens aan de griffie te overhandigen:
 • identiteit aanvrager (kopij identiteitskaart); 
• identiteit (naam, geboorteplaats en -datum, woon -en/of verblijfplaats ouders, indien overleden: datum en plaats); 
• identiteit toekomstige echtgeno(o)t(e) (kopij identiteitskaart) 

Na het verstrekken van deze gegevens krijgt u ter griffie een datum meegedeeld waarop U zich, in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen (ouder dan de aanvrager en afkomstig uit dezelfde geboortestreek) dient aan te bieden ter griffie.

Alsdan zal, na betaling van de griffierechten overgegaan worden tot de ondertekening van de akte van bekendheid voor de vrederechter

- kieszaken, belastingen, pensioenen, arbeidsongeval, sociale diensten...
 

wettelijke grondslag

art. 600 Ger. W. De vrederechter geeft akten van bekendheid af aan diegenen die erom verzoeken ...
begrip
Het begrip akte van bekendheid wordt niet in de wet gedefinieerd. Het is een oud bewijsmiddel met oorsprong in gebruiken en traditie. De akte van bekendheid kan dan ook best omschreven worden  als een vorm van getuigenbewijs voor zaken die niet door andere authentieke geschriften gestaafd kunnen worden of wanneer akten verloren zijn gegaan..
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten